USLOVI ODGOĐENOG PLAĆANJA

  1. UVOD I SVRHA

Ovi Uslovi odgođenog plaćanja ("Uslovi") zajedno s Postupkom naplate usluge odgođenog plaćanja donose pravila, odredbe i uslove usluge odgođenog plaćanja koje pruža [Oriflame kozmetika BH d.o.o, Dolina 11, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina (“Oriflame”)], a koji su dostupni Brend partnerima i zamjenjuju sve prethodne ugovore, uslove, izjave ili obaveze.

Svrha usluge odgođenog plaćanja je podržati Brend partnere u njihovim aktivnostima s Oriflameom omogućavajući im da plate svoje račune nakon datuma isporuke proizvoda ili usluga ("Usluga odgođenog plaćanja").

 

  1. NA KOGA SE ODNOSI

2.1       Oriflame će postaviti uslove za prijavu i prihvatanje usluge odgođenog plaćanja za Brend partnere koje će isti morati ispuniti da bi im usluga odgođenog plaćanja bila odobrena.

2.2       Kako bi ispunili uslove za podnošenje zahtjeva za uslugu odgođenog plaćanja, Brend partneri moraju ispuniti sljedeće zahtjeve:

(i) biti registrovani Brend partner u Oriflameu; i

(ii) u potpunosti se pridržavati svih obaveza Brend partnera prema Ugovoru Brend partnera; i

(iii) imati najmanje 18 godina; i

(iv) nemati nikakvih dugovanja prema Oriflameu; i

 

  1. PRIMJENA

Kako bi se prijavili za Uslugu odgođenog plaćanja, Brend partneri moraju:

(i) prihvatiti ove Uslove; i

(ii) pratiti i dovršiti postupak prijave kako je navedeno u ovim Uslovima i Postupku naplate usluge odgođenog plaćanja; i

(iii) osigurati sljedeće podatke:

 ime i prezime

 matični broj - JMBG

 adresa prebivališta

 e-mail adresa

(iv) Oriflame može zatražiti dokumente za provjeru informacija koje su dostavili Brend partneri u mjeri dopuštenoj primjenjivim Zakonima o zaštiti ličnih podataka; i

 

  1. LIMITI ODGOĐENOG PLAĆANJA

4.1       Dostupna ograničenja odgođenog plaćanja za Brend partnere su:

Nivo

Status brend partnera

Limit Iznos

Rok plaćanja

Uslovi

1

Novi brend partneri

KM 200,00

[14] dana

Minimalni iznos

2

Postojeći brend partneri

KM 400,00

[14] dana

Automatsko povećanje

3

Nezavisni Oriflame direktori

KM 600,00

[14] dana

Automatsko povećanje

 

4.2       Oriflame ima pravo u bilo kojem trenutku odrediti i izmijeniti uslove Usluge odgođenog plaćanja i uslove plaćanja kako je navedeno u ovim Uslovima. Svako povećanje limita Usluge odgođenog plaćanja podliježe potpunom plaćanju svih iznosa koje Brend partner duguje Oriflameu.

4.3       Brend partner je saglasan platiti Oriflameu naknadu za odgođeno plaćanje u iznosu od 2,00 KM za svaku narudžbu koja podliježe Usluzi odgođenog plaćanja.

 

  1. OVLAŠTENJE

 

5.1       Sve aplikacije za Usluge odgođenog plaćanja podliježu provjeri i odobrenju Oriflamea. Provjera i odobrenje bilo koje Usluge odgođenog plaćanja vrši se prema vlastitom nahođenju Oriflamea.

 

5.2       Oriflame ima pravo u bilo kojem trenutku provjeriti postojanje i istinitost podataka koje su dostavili Brend partneri, a posebno njihovu finansijsku sposobnost, kao i sve druge informacije koje Oriflame smatra potrebnim. Brend partner će pružiti istinite i valjane informacije prilikom podnošenja prijave i kasnije u bilo kojem trenutku na Oriflameov zahtjev za odobrenje Usluge odgođenog plaćanja. Brend partner se slaže da Oriflame također može koristiti vanjske finansijske sisteme, javne i službene dostupne podatke, kreditne urede, popise i registre kako bi potvrdio identitet Brend partnera i podatke koje je dostavio, kao i njihovu finansijsku sposobnost ili finansijsku sposobnost Garanta ili članova njihove mreže Brend partnera. Tokom postupka provjere, lične podatke Brend partnera mogu obrađivati i treće strane s kojima Oriflame ima ugovorni odnos. Pojedinosti takve obrade, njenu pravnu osnovu i svrhu opisani su u relevantnim Pravilima o zaštiti ličnih podataka.

 

5.3       Usluga odgođenog plaćanja je dostupna samo onim Brend partnerima koji su dovršili postupak prijave i uspješno prošli postupak provjere. Oriflame može obavijestiti Brend partnera kada su usluge odgođenog plaćanja odobrene, ali, Oriflame nije dužan dati Brend partneru bilo kakvo objašnjenje razloga odbijanja zahtjeva. Zahtjev za uslugu odgođenog plaćanja može biti odbijen zbog:

 

(i) Brend partner, Garant ili bilo koji drugi član mreže Brend partnera ima nepodmirena dugovanja bilo koje vrste prema Oriflameu; i/ili

(ii) Brend partner je Oriflameu dostavio zastarjele, netačne ili lažne informacije; i/ili

(iii) Oriflame nije mogao provjeriti ili potvrditi prijavu ili informacije koje je dostavio Brend partner; i/ili

(iv) Oriflame je primio negativan izvještaj o finansijskoj sposobnosti Brend partnera; i/ili

(v) Brend partner krši odredbe ovih Uslova i Ugovora o Brend partneru; i/ili

(vi) Brend Partner krši primjenjive zakone.

 

5.5.      Bilo koja autorizacija usluga odgođenog plaćanja je lična i neprenosiva.

5.6       Oriflame ima pravo u bilo kojem trenutku poništiti bilo koju autorizaciju usluge odgođenog plaćanja. U slučaju da Oriflame odluči poništiti bilo koju autorizaciju usluge odgođenog plaćanja, Brend partner će odmah platiti puni iznos duga uključujući sve dodatne troškove.

 

  1. PLAĆANJA NAKON DOSPJEĆA

 

6.1       Ako Brend Partner ne plati bilo koju narudžbu u sklopu bilo koje Usluge odgođenog plaćanja unutar primjenjivog roka plaćanja, Brend Partner je dužan odmah platiti narudžbu u skladu s ovim Uslovima i Uslovima i odredbama Brend partnera. Brend partner je saglasan platiti Oriflameu maksimalnu kamatu od 10% godišnje za takvo kašnjenje dok se iznos duga u potpunosti ne plati.

 

6.2       Prije datuma dospijeća plaćanja bilo koje narudžbe pod Uslugom odgođenog plaćanja, Oriflame može poslati podsjetnike Brend partneru putem e-pošte ili drugih sistema za slanje poruka. Neuspjeh slanja ili primanja podsjetnika za plaćanje ne oslobađa Brend partnera od obaveze plaćanja dospijeća na vrijeme u skladu s ovim Uslovima.

 

6.3       U slučaju kašnjenja plaćanja bilo koje narudžbe pod Uslugom odgođenog plaćanja, Oriflame ima pravo poduzeti, samostalno ili uz pomoć trećih strana, radnje usmjerene na povrat, uključujući posebno:

 

(i) za pokretanje radnji prikupljanja, uključujući telefon, SMS, e-poštu ili pisanu komunikaciju; i/ili

(ii) prenijeti dugove koje ima Brend partner agencijama za naplatu ili drugim stranama koje pružaju gore navedene usluge, a koje će provoditi aktivnosti naplate; i/ili

(iii) stavljanje podataka o neplaćenim dugovima u registre poslovnih informacija ili kreditne urede; i/ili

(iv) prodaja potraživanja putem internetskih berzi duga.

 

6.4       Brend partner se slaže da Oriflame ili treća strana s kojom Oriflame ima ugovor o saradnji za naplatu može naplatiti dodatne naknade za naplatu u iznosu 30,00 KM.

 

6.5       Brend partner priznaje i slaže se da Oriflame ima pravo prenijeti sva potraživanja koja su koristila uslugu odgođenog plaćanja trećoj strani s kojom Oriflame ima ugovor o poslovnoj saradnji, a radi naplate potraživanja.

 

6.6       Oriflame ima pravo na neodređeno vrijeme spriječiti bilo kojeg Brend partnera da primijeni i koristi Usluge odgođenog plaćanja ili pošalje nove narudžbe u slučaju neplaćanja ili kašnjenja plaćanja bilo koje narudžbe pod Uslugom odgođenog plaćanja. Blokada se neće ukloniti sve dok Brend partner ne plati sve iznose koje duguje Oriflameu uključujući kamate i druge naknade koje Oriflame naplaćuje u skladu s ovim Uslovima. Blokadu može ukloniti samo Oriflame prema vlastitom nahođenju.

 

6.7       Brend partner ovim dokumentom daje saglasnost Oriflameu da kompenzira međusobna potraživanja i dugovanja između sebe i Oriflamea, uključujući sve administrativne naknade, kamate i naknade za naplatu.

 

 

  1. GARANT

 

Oriflame može zahtijevati od bilo kojeg Brend partnera koji se prijavi za bilo koju uslugu odgođenog plaćanja da osigura Garanta koji će biti solidarno i pojedinačno odgovoran za sve i svaku od obaveza usluge odgođenog plaćanja koje je Brend partner preuzeo u skladu s ovim Uslovima ("Garant"). Svaki Brend partner, koji je Sponzor, može djelovati kao Garant koji mora biti prethodno ovlašten od strane Oriflamea za korištenje Usluge odgođenog plaćanja i koji je pristao na ove Uslove. Prihvatanjem ovih Uslova, Garant se odriče pogodnosti narudžbe i izvršenja ili bilo koje druge slične pogodnosti predviđene primjenjivim zakonima, zato Oriflame može direktno teretiti Garanta za ispunjenje i plaćanje bilo koje obaveze koju je Brend Partner preuzeo u skladu s ovim Uslovima, a da nije obavezan potraživati ih prvenstveno od Brend partnerom u ovom procesu.

 

 

  1. OPŠTE ODREDBE

8.1       Ako se bilo koja odredba ovih Uslova smatra nezakonitom, ništavom ili iz bilo kojeg razloga neprovedivom, ništavost te odredbe neće uticati na valjanost ostatka ovih Uslova.

8.2       Ovi Uslovi su odvojeni, ali komplementarni i dio su Ugovora Brend partnera i dostupni su na ba.oriflame.com. Osim posebnih definicija i odredbi navedenih u ovim Uslovima, primjenjivat će se sve druge odredbe i definicije Uslova i odredbi Brend partnera, uključujući Beauty model poslovanja, Etički kodeks i Pravila ponašanja te Pravila o zaštiti ličnih podataka. U slučaju nedosljednosti između ovih Uslova i Uslova i odredbi Brend partnera, Uslovi i odredbe Brend partnera imaju prednost. Nadalje, u slučaju nedosljednosti između ovih Uslova i Postupka naplate usluge odgođenog plaćanja, ovi Uslovi imaju prednost.

8.3       Ovi Uslovi prihvataju se i sklapaju u elektronskom obliku u trenutku kada Brend partner preda narudžbu. Brend partneri će isprintati ili sačuvati i zadržati kopiju ovih Uslova. Bez obzira na to, Oriflame u bilo kojem trenutku može zahtijevati od Brend partnera da potpiše i pošalje ove Uslove Oriflameu unutar sljedećih pet (5) radnih dana, u protivnom će Oriflame odmah otkazati autorizaciju za uslugu odgođenog plaćanja.

8.4       Oriflame pridržava pravo jednostrano ažurirati, raskinuti i izmijeniti ove Uslove u bilo kojem trenutku i prema vlastitom nahođenju o čemu će Brend partner biti unaprijed propisno obaviješten. Sve takve izmjene ovih Uslova prihvatit će Brend partner kao uslov za nastavak pristupa i korištenja Usluga odgođenog plaćanja. Oriflame će smatrati da je Brend partner prihvatio promjene ako Brend partner nastavi naručivati Proizvode zahtijevajući i koristeći bilo koje Usluge odgođenog plaćanja.

8.5       Ovi Uslovi podliježu Zakonu o obligacionim odnosima, Zakonu o visini stope zatezne kamate i Zakonu o obligacionim odnosima. Svi sporovi koji nastanu u vezi s ovim Uslovima prvo će se riješiti sporazumno. U nedostatku sporazuma, takvi sporovi će se rješavati kako je navedeno u Uslovima i odredbama za Brend partnera.