Idi na glavni sadržaj Idi na glavni izbornik Idi na pretragu
Važno je pročitati Oriflame Etički kodeks (“Kodeks”) i Pravila ponašanja (“Pravila”) u nastavku, jer su sastavni dio uslova navedenih u Formularu za učlanjenje. Oriflame Brend partner se mora pridržavati Kodeksa i Pravila te njihovih eventualnih izmjena i dopuna službeno objavljenih u novostima ili o kojima je obaviješten na drugi način kao Oriflame Brend partner.

Pravila poslovanja:

Etički kodeks i Pravila ponašanja

 

Važno je pročitati Oriflame Etički kodeks (“Kodeks”) i Pravila ponašanja (“Pravila”) u nastavku, jer su sastavni dio uslova navedenih u Formularu za učlanjenje. Oriflame Brend partner se mora pridržavati Kodeksa i Pravila te njihovih eventualnih izmjena i dopuna službeno objavljenih u novostima ili o kojima je obaviješten na drugi način kao Oriflame Brend partner.

Oriflame zadržava pravo raskinuti u bilo kojem trenutku i s trenutačnim efektom, članstvo bilo kojeg Oriflame Brend partnera koji je dao lažne informacije u Formularu za učlanjenje ili koji krši Kodeks ili Pravila. Isključeni Oriflame Brend partneri gube sva prava i povlastice koje prate članstvo, uključujući i svoju mrežu. Kodeks i Pravila su tu radi vaše zaštite, kako bi osigurali da svi Oriflame Brend partneri održavaju iste visoke standarde. U skladu s Oriflame etičkim standardima, od Oriflame Brend partnera se očekuje da budu i posluju u skladu sa svim zakonskim odredbama zemlje u kojoj razvijaju svoje Oriflame poslovanje, čak i ako neke obaveze nisu regulisane Kodeksom ili Pravilima.

Oriflame Etički kodeks

Kao Oriflame Brend partner, slažem se da ću voditi svoje Oriflame poslovanje u skladu sa sljedećim načelima:

1. Pridržavat ću se i slijediti Pravila koja su propisana u ovim Oriflame pravilima poslovanja i u drugim Oriflame materijalima i dokumentima. Pridržavat ću se, ne samo pisanih Pravila, već i onog što je u duhu istih.

2. Moja vodilja za poslovanje je da ću prema svim osobama s kojima, kao Oriflame Brend partner, stupim u kontakt, postupati korektno, kao što želim da se i drugi odnose prema meni.

3. Predstavljat ću Oriflame proizvode, Oriflame poslovnu priliku, druge srodne obuke i druge mogućnosti i prednosti koje pruža Oriflame svojim kupcima i Brend partnerima na pošten i istinit način. Bilo usmeno ili u pisanom obliku, davat ću samo izjave koje se odnose na proizvod, zaradu i druge mogućnosti koje su navedene u službenim Oriflame materijalima i dokumentima (uključujući Dodatak 1).

4. Bit ću ljubazan i brz u pružanju usluga mojim kupcima i u prikupljanju njihovih narudžbi te prilikom obrade eventualnih reklamacija. Pridržavat ću se procedura koje su navedene u službenim Oriflame materijalima i dokumentima vezano za zamjenu proizvoda.

5. Prihvatat ću i provoditi različite propisane obaveze Oriflame Brend partnera (i one Sponzora i Direktora (i viših titula) kada napredujem do tih nivoa odgovornosti) kako je navedeno u službenim Oriflame materijalima i dokumentima.

6. Ponašat ću se na način koji će odražavati samo najviše standarde integriteta, poštenja i odgovornosti.

7. Ni u kakvim okolnostima neću koristiti Oriflame mrežu za promovisanje bilo kojih drugih proizvoda ili usluga, osim onih odobrenih od strane Oriflamea. Poštovat ću direktan način preporuke proizvoda, a neću prodavati kroz maloprodajna mjesta bilo koje prirode ili na neki drugi način.

8. Poštovat ću zakone i propise države u kojoj vodim svoje Oriflame poslovanje kao i državu domaćina ukoliko gradim internacionalnu grupu.

9. Razumijem da je poštovanje ovih Pravila i Kodeksa uslov mog Oriflame članstva.

1. Definicije

A. “Oriflame Brend partner” je za potrebe ovog dokumenta bilo koji Oriflame Brend partner, bez obzira na titulu i nivo (uključujući i Menadžere, Direktore i više titule).

B. Link Podijelite i zaradite: To je jedinstven online marketinški alat dostupan svim Brend partnerima za pozivanje novih VIP kupaca u cilju povećanja zarade Brend partnera od online kupovine VIP kupaca kao i dijeljenje Oriflame poslovne prilike s njima na odabranim tržištima.

C. “Oriflame” se u ovom dokumentu odnosi na lokalni Oriflame entitet s kojim ste ušli u poslovanje popunivši Formular za učlanjenje za Brend partnere, osim ako nije drugačije navedeno.

D. “Linija sponzorstva” odnosi se na Oriflame Brend partnera, njegovog Sponzora i tako dalje, s linijom koja završava Oriflameom.

E. “Lična grupa” se odnosi na sve Oriflame Brend partnere koji su direktno ili indirektno sponzorisani od strane pojedinog Oriflame Brend partnera, ali ne sadrži direktno sponzorisane Menadžere i njihove strukture.

F. “Grupa” se odnosi na cjelokupnu strukturu Brend partnera, uključujući sve Oriflame Brend partnere, Menadžere i njihove strukture.

G. Pojam “Oriflame materijali i dokumenti” se odnosi na Plan uspjeha (koji sadrži ovaj priručnik Pravila poslovanja), kataloge proizvoda, štampane materijale, novosti i sve druge informacije bilo u štampanom ili elektronskom obliku ili objavljene na službenoj Oriflame web stranici.

H. Pojam “Sponzor” označava osobu koja uvodi nove osobe u Oriflame poslovanje. Riječi koje počinju velikim slovom, a koje nisu ovdje definisane, imat će isto značenje kao u prethodnim poglavljima Plana uspjeha.

2. Članstvo

2.1 Da bi netko postao Oriflame Brend partner, u pravilu treba biti sponzorisan od strane postojećeg registrovanog Oriflame Brend partnera. Oriflame zadržava pravo dodijeliti budućeg Oriflame Brend partnera bilo kojoj mreži ako se sam registrovao bez Sponzora.

2.2 Pojedinac može imati samo jedno Oriflame članstvo.

2.3 Oriflame zadržava pravo odbijanja bilo koje Formulara za učlanjenje ili obnove članstva.

2.4 Podnositelj zahtjeva mora biti punoljetan da bi postao punopravni Oriflame Brend partner. Oriflame može po vlastitom nahođenju odobriti druge podnositelje zahtjeva uz pisani pristanak roditelja/staratelja. Minimalni broj godina u ovom slučaju je 16.

2.5 Članstvo se može dodijeliti samo pojedincima ili društvu s ograničenom odgovornošću ili partnerstvu, gdje su stranke ili supružnici ili roditelj i dijete/djeca u prenosu poslovnog procesa koji je odobren od strane Oriflamea. Pravna osoba mora dostaviti ime osobe koja je ovlaštena da djeluje u njeno ime, kao i bilo koja ograničenja u njegovoj/njenoj ovlasti. Partneri su međusobno odgovorni i Oriflame može zatražiti povrat svih dugova od jednog ili oba u slučaju neplaćanja.

2.6 Oriflame Brend partner može povući svoje članstvo u roku od 30 dana poslije pridruživanja (ili u dužem roku, ako je to primjenjivo u skladu s lokalnim zakonom) te u tom slučaju ima pravo na povrat sredstava od Oriflamea, uplaćenih za članarinu.

2.7 Oriflame Brend partneri mogu raskinuti svoje članstvo u bilo kojem trenutku poslije 30 dana od dana pridruživanja dostavljanjem pismenog obavještenja Oriflameu. U takvim slučajevima, Oriflame nema obavezu vratiti novac kao što je spomenuto u prethodnom članu 2.6., osim novca danog za članarinu ili obnovu članstva tokom 30 dana prije povlačenja članstva.

2.8 Oriflame Brend partneru članstvo ističe na godišnjicu učlanjenja.

2.9 Članstvo se može obnoviti plaćanjem godišnje članarine (obnove) uz prvu narudžbu poslije svake godišnjice članstva.

2.10 Ako suprug/supruga Oriflame Brend partnera želi postati Oriflame Brend partner, oba supružnika moraju biti sponzorisana zajednički pod istim članskim brojem (u obliku društva s ograničenom odgovornošću ili partnerstvo) ili odvojeno ispod supruge ili supruga koji je prvi postao Oriflame Brend partner. Ako se bračni partner pridružuje s odvojenim članstvom, bilo koja novčana nagrada zarađena od strane tog bračnog partnera bit će oduzeta od bilo koje više novčane nagrade zarađene od strane bračnog partnera koji se prvi pridružio – ako je novčana nagrada rezultat prestanka članstva bračnog partnera koji se drugi pridružio iz bilo kojeg razloga.

2.11 Bivši Oriflame Brend partneri (ili njihovi supružnici) mogu podnijeti prijavu za novo članstvo pod sljedećim uslovima:

a) prošlo je najmanje 6 mjeseci od otkazivanja članstva bivšeg Oriflame Brend partnera (ako Oriflame ne odredi drugačije).

b) u novom Formularu za učlanjenje mora biti naznačeno da se podnosi prema ovom pravilu.

c) bivši Brend partneri mogu odmah podnijeti prijavu za učlanjenje, bez naglašavanja da se radi o bivšem Brend partneru, ako su bili neaktivni najmanje 12 mjeseci, a prestanak članstva uslijedio je zbog neobnavljanja članstva.

2.12 Oriflame zadržava pravo otkazivanja članstva bilo kojeg Brend partnera uslijed kršenja Etičkog kodeksa i/ili Pravila ponašanja.

2.13 Oriflame zadržava pravo obustave članstva Oriflame Brend partnera u trajanju do 12 mjeseci s trenutačnim efektom, u toku istrage povrede Pravila.

3. Održavanje linije sponzorstva

3.1 Oriflame Brend partneri se mogu ponovo učlaniti u liniji drugog Sponzora ako povuku svoje prethodno članstvo i prijave se za novo pod uslovima iz člana 2.11. Ako povuku članstvo, gube svoju cjelokupnu mrežu koja se zatim prebacuje na njihovog prvobitnog Sponzora.

3.2 Prenos članstva s jedne osobe na drugu moguće je samo u posebnim slučajevima i to isključivo uz odobrenje Oriflamea.

3.3 Oriflame Brend partner koji želi prenijeti svoje članstvo, može to učiniti, ali isključivo najbližoj rodbini uz odobrenje Oriflamea. Takvu molbu treba dostaviti Oriflameu. Brend partner koji je svoje članstvo prenio na osnovu tog pravila, ponovo može zatražiti članstvo ako je od prenosa njegovog članstva prošlo najmanje 6 mjeseci.

3.4 U slučaju smrti Oriflame Brand Partnera, članstvo će prestati u roku od 3 mjeseca od dana smrti, pod uslovom da najbliži rođaci pokojnika ne podnesu pisani zahtjev za prenos članstva u skladu sa člankom 6.4. Nakon prestanka članstva, sve neplaćene obaveze preminulog Oriflame Brend partnera prenose se na njegovog zakonskog nasljednika. Kao uslov plaćanja, Oriflame zadržava pravo zahtijevati dokumente kojim se dokazuje zakonski nasljednik.

3.5 Prenos grupe ili dijela grupe nije dopušten.

4. Odgovornosti Brend partnera Opšte odgovornosti

4.1 Oriflame Brend partner pridržavat će se svih Oriflame zakona, propisa i kodeksa prakse koji se odnose na funkcionisanje njihovog članstva, uključujući sve poreske zakone i poreske propise u vezi s poreskom registracijom i prijavom. Oriflame Brend partner neće poduzimati bilo kakve aktivnosti koje mogu njih ili Oriflame dovesti na loš glas.

4.2 Oriflame Brend partneri moraju poduzeti odgovarajuće korake kako bi osigurali zaštitu svih ličnih podataka koje uz privolu prikupljaju od kupaca te potencijalnih i postojećih Brend partnera u skladu s lokalnim zakonima koji se odnose na pravila o zaštiti ličnih podataka.

Odgovornosti prema kupcu

4.3 Oriflame Brend partneri neće koristiti krive, obmanjujuće ili nepoštene prakse preporuke proizvoda.

4.4 Od početka kontakta s kupcem, Oriflame Brend partner predstavit će se i objasniti svrhu prilaženja ili svrhu prigode. Oriflame Brend partner dužan je osigurati punu transparentnost svog identiteta kao Oriflame Brend partner u bilo kojoj sličnoj komunikaciji, da li putem e-pošte, web stranice, društvenih medija itd. Potrebno je istaknuti ime i kontakt podatke, kao i informaciju da Oriflame Brend partner nije službeni predstavnik Oriflamea.

Riječ “nezavisni” uvijek će biti dodana prije “Oriflame Brend partner” kod bilo kojeg predstavljanja kao što je potpis e-pošte, podsjetnica, na web stranici, društvenim medijima i slično.

4.5 Oriflame Brend partner ponudit će potencijalnim kupcima tačna i potpuna objašnjenja proizvoda i demonstracije u svezi s istim te cijena i, ako je primjenjivo, uslovima odgode plaćanja, uslovima plaćanja, rokom za reklamaciju, uključujući politike povrata, uslove garancije i rokove isporuke.

Oriflame Brend partner dat će tačne i razumljive odgovore na sva pitanja.

4.6 Oriflame Brend partneri prenosit će samo one usmene ili pisane tvrdnje o efikasnosti proizvoda koje je odobrio Oriflame.

4.7 Za svaku kupovinu proizvoda svojih kupaca, Oriflame Brend partneri će im učiniti dostupnim sve potrebno za naručivanje proizvoda gdje je jasno označeno da se radi o Oriflameu, kojem Oriflame Brend partneru, uključujući njegovo ime, adresu i broj telefona, sve materijalne uslove, uslove garancije, detalje i ograničenja ili usluge nakon kupovine, trajanje garancije i korektivne mjere koje su dostupne kupcu.

4.8 Oriflame Brend partneri neće koristiti bilo kakvo svjedočanstvo ili odobrenje koje je neovlašteno, neistinito, zastarjelo ili na drugi način neprimjenjivo, nevezano za ponudu ili korištenje na bilo koji način koji bi mogao dovesti potencijalnog kupca u zabludu.

4.9 Oriflame Brend partneri neće koristiti poređenja koja dovode u zabludu. Poređenja će se zasnivati na činjenicama koje se mogu potkrijepiti. Oriflame Brend partneri neće omalovažavati bilo koju drugu kompaniju, poslovanje ili proizvod, direktno ili indirektno. Oriflame Brend partneri neće zloupotrijebiti ugled koji je povezan s trgovačkim imenom i simbolom druge kompanije, preduzeća ili proizvoda.

4.10 Oriflame Brend partneri uputit će kupce kako ostvariti pravo na otkazivanje narudžbe unutar lokalno dogovorenog razdoblja za reklamaciju i kako napraviti povrat robe koja je u takvom stanju da se može vratiti u prodaju kao nova. Kada kupac zatraži “Oriflame garanciju zadovoljstva”, Oriflame Brend partner će ga uputiti na službu za korisnike koja mu može ponuditi povrat vrijednosti po kupovnoj cijeni ili zamjenu proizvoda istim ili drugim Oriflame proizvodom. Period reklamacije i Oriflame garancija zadovoljstva bit će jasno komunicirani.

4.11 Oriflame Brend partner obavljat će lični, telefonski ili elektronski kontakt na razuman način i u razumno vrijeme da bi se izbjegla nametljivost. Oriflame Brend partner će, na zahtjev kupca, prekinuti izlaganje ili poslovnu prezentaciju.

4.12 Informacije koje Oriflame Brend partner pruža kupcima moraju biti jasne i razumljive, u skladu s principima povjerenja u poslovnim transakcijama i principima zaštite osoba koje, u skladu sa zakonskim regulativama, nisu u mogućnosti dati svoj pristanak, kao što su npr. maloljetne osobe.

4.13 Oriflame Brend partneri neće zloupotrijebiti povjerenje kupaca i poštovat će eventualni nedostatak poslovnog iskustva, njihove godine, bolesti, mentalne ili fizičke nedostatke, lakovjernost, nedostatak razumijevanja ili eventualno nepoznavanje jezika.

4.14 Oriflame Brend partneri neće poticati kupce na kupovinu proizvoda na osnovu tvrdnje da mogu smanjiti ili vratiti nabavnu cijenu upućivanjem kupaca drugom Oriflame Brend partneru za slične kupovine, ako su takva smanjenja ili povrati ovisni o nekom budućem događaju.

4.15 Oriflame Brend partneri obavezuju se pravovremeno procesuirati narudžbe.

Odgovornosti prema drugim Oriflame Brend partnerima

4.16 Oriflame Brend partneri obavezuju se da neće pokušavati pridobiti članove drugih Oriflame Brend partnera, niti se miješati tako što će tražiti od Oriflame Brend partnera da sponzoriše nekog drugog Oriflame Brend partnera.

4.17 Oriflame Brend partner će na vjerodostojan i istinit način predstavljati stvarne ili potencijalne mogućnosti zarade ili poslovne prilike Oriflame Brend partnera. Bilo koje predstavljanje zarade i ostalih podataka mora biti: (a) istinito, tačno i prikazano na način koji ne dovodi u zabludu, koji je lažan ili obmanjujući, i (b) zasnovan na dokumentovanim i dokazanim činjenicama na relevantnom tržištu. Potencijalni Oriflame Brend partneri moraju: (c) biti informisani da će stvarna zarada i poslovna prilika varirati od osobe do osobe i ovisiti o njihovoj vještini, vremenu, uloženom trudu i drugim faktorima i; (d) dobiti dovoljno informacija kako bi im se omogućila razumna procjena mogućnosti za ostvarivanje zarade.

4.18 Oriflame Brend partner neće naplaćivati drugim Oriflame Brend partnerima ili potencijalnim Brend partnerima bilo kakve materijale ili usluge koje nisu razvijene/odobrene od Oriflamea, osim naknade za pokrivanje troškova koji se direktno odnose na neobaveznu obuku ili sastanke koje vodi Oriflame Brend partner. Svi marketinški materijali koje razvija Oriflame Brend partner moraju biti konzistentni s Oriflame politikama i procedurama. Oriflame Brend partner koji prodaje drugim Oriflame Brend partnerima odobrene i zakonski dopuštene promotivne ili trening materijale: (a) može samo nuditi one materijale koji su istog standarda kojeg se pridržava Oriflame, (b) neće takvu prodaju činiti obaveznom za druge Oriflame Brend partnere; (c) osigurat će takve materijale po razumnoj i pristupačnoj cijeni, bez sticanja značajnog profita, slično drugim marketinškim materijalima dostupnima na tržištu; i (d) osigurat će pisanu politiku povrata takvih materijala koja je ista kao važeće Oriflame politike povrata.

4.19 Oriflame Brend partner kontaktirat će druge Oriflame Brend partnere samo na odgovoran način i u razumno vrijeme da bi se izbjegla nametljivost.

4.20 Oriflame svojim Brend partnerima ne nameće bilo kakve uslove minimalne kupovine, niti u količini niti u vrijednosti. Isto tako, Oriflame Sponzor ne smije zahtijevati od Oriflame Brend partnera da se narudžbe rade preko njega, te da iste sadrže minimalne količine ili zalihe proizvoda. Svi Oriflame Brend partneri mogu naručiti bilo koju količinu direktno od Oriflamea, a naknade za rukovanje robom i troškovi isporuke se primjenjuju ovisno o veličini narudžbe. Pojedini Oriflame Brend partner sam odlučuje želi li imati zalihe proizvoda, koje odražavaju očekivanu potrošnju. Oriflame Brend partneri neće zahtijevati niti ohrabrivati druge Oriflame Brend partnere na kupovinu nerazumnih količina zaliha ili sredstava za rad. Oriflame Brend partner treba kupovati razumne količine proizvoda.

4.21 Oriflame Brend partneri neće koristiti Oriflame mrežu za promociju proizvoda ili programa koji nisu službeno odobreni od Oriflamea i koji nisu u skladu s Oriflame politikama i procedurama.

4.22 Oriflame Brend partneri neće sistemski privlačiti ili tražiti direktne kupce drugih kompanija direktne prodaje.

4.23 Oriflame Brend partneri neće omalovažavati proizvode drugih kompanija, njihov plan prodaje i marketinga ili bilo koju drugu osobinu drugih kompanija.

4.24 Oriflame Brend partneri nemaju nikakav radni odnos s Oriflameom. Prilikom predstavljanja Oriflame poslovne prilike drugim osobama, dužnost Oriflame Brend partnera je naglasiti nezavisni karakter ovog poslovanja kao i činjenicu da položaj Oriflame Brend partnera ne predstavlja radni odnos.

4.25 Oriflame Brend partneri nemaju ovlasti vezati se ili preuzimati obaveze u ime Oriflamea. Oni će obeštetiti Oriflame u vezi bilo kakvih troškova ili štete koje proizlaze iz nepoštivanja bilo kojeg od ovih Pravila.

4.26 Oriflame Brend partner ne može naručivati u ime drugog Oriflame Brend partnera, bez prethodnog pismenog odobrenja Oriflame Brend partnera.

4.27 Tokom izgradnje Lične grupe, Oriflame Brend partner će osigurati da svi novi Oriflame Brend partneri pridržavaju uslova odgode plaćanja, ako ta mogućnost postoji.

4.28 Kada Brend partner postane Sponzor, treba se brinuti o obuci i motivisanju Oriflame Brend partnera koje je sponzorirao.

4.29 Oriflame Brend partner ne može biti uključen u intervjue koji predstavljaju ili se odnose na Oriflame, na bilo kojem mediju: televiziji, internetu, radiju, časopisima, itd., ni koristiti bilo koji medij za oglašavanje (uključujući virtuelno oglašavanje putem medija, SMS, internet itd.) u svrhu promovisanja svog Oriflame poslovanja, bez prethodnog pisanog odobrenja Oriflamea.

4.30 Oriflame Brend partneri neće učestvovati u dijalozima vođenima na društvenim medijima koji lažno predstavljaju ili daju netačne ili obmanjujuće informacije o Oriflameu, proizvodima ili uslugama, ili mogu dovesti do gubitka ugleda Oriflamea.

5. Ostala pravila i principi

5.1. Oriflame ne daje ekskluzivni teritorij ili koncesiju. Niti jedan Oriflame Brend partner nema ovlast davanja, prodavanja, ustupanja ili prenosa teritorija ili franšize. Svaki Brend partner može slobodno obavljati svoje poslovanje na bilo kojem području zemlje.

5.2 Oriflame Brend partner mora poštovati da Oriflame posluje na pojedinim tržištima, a ne u svim zemljama u svijetu, uz strogo poštovanje svoje obaveze sigurnosti proizvoda, registracije, uvoza i drugih pravila koja se mogu primijeniti za stavljanje u promet pojedinih zemalja. Oriflame ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakve štete, zahtjeve ili sporove koji nastanu iz ili se odnose na prekograničnu trgovinu Oriflame Brend partnera u zemljama izvan tržišta na kojima posluje Oriflame. U tom slučaju, Oriflame Brend partner preuzima punu odgovornost za takve zahtjeve.

5.3 Oriflame Brend partner nezavisan je od Oriflamea. Jedini naslov koji se može koristiti na podsjetnici, ostalim štampanim materijalima ili komunikaciji putem e-pošte je “nezavisni Oriflame Brend partner”, a kod viših titula “nezavisni Oriflame Menadžer” i “nezavisni Oriflame Direktor”.

5.4 Promotivni materijali, link Podijelite i zaradite i sve aplikacije društvenih medija koje osigurava Oriflame, mogu se koristiti kao što je navedeno bez daljeg odobrenja. Podrazumijeva se da Oriflame Brend partneri ne mogu registrovati ili hostirati početnu web stranicu s imenom domene uključujući riječ “Oriflame”. Oriflame Brend partneri mogu usmjeravati promet na službene web stranice Oriflamea, blogove i slično. Oriflame zadržava pravo unaprijed odobriti materijale koji će biti objavljeni. Pravila za online prisutnost Oriflame Brend partnera opisana su u nastavku u dijelu Online pravila za Brend partnere (Dodatak 2).

5.5 Oriflame zaštitni znakovi, logotipi i imena vlasništvo su Oriflame Cosmetics A.G. i ne može ih koristiti Oriflame Brend partner, niti u štampanim materijalima, niti na internetu bez prethodnog pisanog odobrenja Oriflamea. Ako je postignuta tražena saglasnost, zaštitni znakovi i logotipi moraju se koristiti tačno onako kako je navedeno u Oriflame smjernicama.

5.6 Oriflame Brend partner ne smije proizvesti ili nabaviti bilo koji proizvod iz bilo kojeg drugog izvora sa zaštitnim znakovima ili logotipima Oriflamea štampanim ili prikazanim bez odobrenja Oriflamea u pisanom obliku.

5.7 Svi Oriflame štampani materijali, videosadržaji, fotografije i dizajn su zaštićeni autorskim pravom i ne smiju se reprodukovati u cijelosti ili djelimično od bilo koga, ni u štampanim materijalima, ni na internetu bez prethodnog pisanog odobrenja Oriflamea. Kada je sadržaj zaštićen autorskim pravima, legitimno je koristiti ga uz obavezno pozivanje na Oriflame autorska prava na jasan i vidljiv način.

5.8 Oriflame Brend partner ne smije prodavati, preprodavati ili izlagati Oriflame proizvode na bilo kojem prodajnom mjestu, web trgovini, aukcijskoj platformi ili sl. Niti jedan Oriflame materijal ne smije biti prodan ili prikazan u maloprodaji. Objekti koji tehnički nisu prodajna mjesta kao promotivni pultovi i kozmetički saloni, mogu se koristiti kao mjesto za promociju, ali ne i prodaju proizvoda.

5.9 Sadržaj Oriflame internet stranice kao tekst, grafike, fotografije, dizajn i programi su također zaštićeni autorskim pravima i ne mogu se koristiti u bilo koje komercijalne svrhe bez prethodnog pisanog odobrenja Oriflamea.

5.10 Spamovanje (zloupotreba sistema za elektronske poruke sa svrhom masovnog slanja neželjenih poruka) je strogo zabranjen. Oriflame Brend partneri moraju ograničiti broj promotivnih poruka e-pošte na ne više od jedne poruke sedmično. Te poruke ne mogu biti poslane u ime Oriflamea i puna odgovornost za sadržaj leži na pošiljatelju.

5.11 Ni pod kojim okolnostima bilo koja osoba nije ovlaštena za prepakovanje ili bilo kakvu promjenu pakovanja ili etikete proizvoda. Oriflame proizvodi se isporučuju samo u originalnom pakovanju.

5.12 Oriflame proizvodi ne uzrokuju štetu ili ozljedu ako se koriste za namijenjenu svrhu i prema priloženim uputstvima. Oriflame osigurava garanciju za svoje proizvode. Osiguranje pokriva ozljede ili oštećenja zbog neispravnog proizvoda, ali ne pokriva nemarno, pogrešno ili nenamjensko korištenje proizvoda.

5.13 Oriflame zadržava pravo da u bilo kojem trenutku zadrži dio zarade Oriflame Brend partnera, od rabata i bonusa, ako Oriflame Brend partner duguje Oriflameu.

5.14 Oriflame ima pravo promjene svojih cijena i asortimana bez prethodne najave. Oriflame neće dati popust, bonus ili bilo koju drugu kompenzaciju za gubitke nastale zbog promjena cijena, promjena asortimana ili ako se proizvodi rasprodaju/nedostaju na zalihama.

5.15 Ako je, nakon prestanka članstva Oriflame Brend partner, Oriflame saglasan:

(a) za otkup proizvoda od Brend partnera, moraju se ispoštovati sljedeći uslovi da bi Oriflame odobrio povrat:

- povrat robe mora biti izvršen unutar 12 mjeseci od trenutka kupovine proizvoda

- vraća se 90% originalno plaćene neto cijene, nakon odbitka svih popusta, rabata, bonusa ili novčanih nagrada isplaćenih u mreži, i

- vraćeni proizvodi moraju biti aktuelni Oriflame proizvodi koji se nalaze u prodaji, uključujući i promotivni materijal, prodajne alate i setove

Za svrhu ove klauzule (a), trenutno aktuelni Oriflame proizvodi znači da:

- nisu bili korišteni, otvarani ili modifikovani na bilo koji način

- nije im istekao rok trajanja

- još su dio Oriflame programa u katalozima

5.16 Ako je Oriflame Brend partner na bilo koji način uključen, pravno ili na drugi način, u bilo kojem sporu ili aktivnosti koji mogu negativno uticati na ugled Oriflamea, Oriflame Brend partner je dužan odmah obavijestiti Oriflame.

5.17 Oriflame zadržava pravo proširiti ili na drugi način izmijeniti Oriflame Plan uspjeha, kvalifikacione kriterije, Kodeks i Pravila s trenutačnim efektom.

6. Prava i obaveze Direktora i svih viših statusa

Osim ranije navedenih opštih pravila koja se primjenjuju na sve Oriflame Brend partnere, sljedeća pravila se primjenjuju posebno za Direktore i povreda bilo kojeg od tih posebnih pravila rezultirat će direktnim gubitkom Direktorskog statusa (i viših) i svih temeljnih statusnih privilegija - uključujući sve pripadajuće naknade – te čak može dovesti do prestanka članstva.

6.1 Kao Direktor (i viši status) obavezni ste pomagati svoju Ličnu grupu partnera tokom svakog kataloškog perioda što uključuje sljedeće:

a) regrutovanje i kontinuirano razvijanje svoje Lične grupe.

b) pomaganje, usmjeravanje i motivisanje članova Lične grupe.

c) obavljanje periodičnih sastanaka, treniranje, motivisanje, postavljanje ciljeva i praćenje.

d) obučavanje strukture Oriflame Brend partnera kako voditi poslovanje na najbolji mogući način.

e) održavanje stalne komunikacije, informisanje o datumu i mjestu održavanja sastanaka, novostima koje se tiču proizvoda, programima za obuku itd.

f) učestvovanje na svim seminarima i sastancima u organizaciji Oriflamea.

g) provođenje Kodeksa i Pravila, vodeći vlastitim primjerom.

h) učestvovanje na poslovnim sastancima s Oriflameom na koji vas je pozvao vaš Menadžer za razvoj Lidera.

6.2 Direktor (i viši statusi) ne može zastupati ili promovisati (i/ili biti član) bilo koju drugu kompaniju koja se bavi direktnom prodajom.

6.3 Ako je bračni partner Direktora (ili višeg statusa) predstavnik bilo koje druge kompanije direktne prodaje, bračni partner ne može učestvovati u bilo kojoj aktivnosti Oriflamea i partnerove aktivnosti moraju držati odvojeno od Oriflamea. Direktori (i viši statusi) moraju obavijestiti Oriflame, ako je supružnik predstavnik bilo koje druge kompanije direktne prodaje.

6.4 U slučaju smrti Direktora (i viših statusa), članstvo može naslijediti bliži rođak Direktora (i viših statusa) u skladu sa važećim zakonom zemlje. Pisani zahtjev za prenos članstva mora biti podnesen u roku od 3 mjeseca od datuma smrti. U nedostatku istoga, članstvo će biti prekinuto. Radi jasnoće, pravni korisnik članstva mora se složiti i pridržavati se uslova i odredbi da bi bio partner.

6.5 Direktor (i viši statusi) moraju slijediti dodatna pravila ili uputstva predstavljena u pisanom obliku od strane Oriflamea.

7. Postupak rješavanja pritužbi

Svaka pritužba vezana za kršenja Etičkog kodeksa ili Pravila ponašanja bit će upućena na lokalni odjel razvoja Lidera i/ili generalnog direktora Oriflame kompanije koja posluju u navedenoj zemlji. Na čelu odjela koji se bavi rješavanjem pritužbi na svim Oriflame tržištima nalazi se generalni direktor (Oriflame kod administrator) lokalne Oriflame kompanije.

Dodatak 1

Komunikacijske smjernice

Kada prilazite kupcu ili potencijalnom Oriflame članu:

Potrebno je:

• Predstaviti se i predstaviti Oriflame kompaniju.

• Objasniti svrhu svog prilaska i vrste proizvoda koje Oriflame nudi.

• Pokušati odgovoriti na svako pitanje na pravedan, istinit i razumljiv način.

• Iznositi samo one tvrdnje o proizvodima koje je Oriflame odobrio. Upućivati na Oriflame internet stranicu gdje se može pronaći više informacija o proizvodima i tvrdnjama.

• Poštovati privatnost i druga lična ograničenja kupca ili potencijalnog Brend partnera (kao što su npr. vrijeme, mjesto, dob, fizičko stanje).

• Prestati sa svim objašnjenjima (i otići) ako se to zatraži od vas.

• Prikupljati i/ili pohranjivati lične podatke kupaca ili potencijalnih kupaca kada je to potrebno te osigurati da te podatke obrađujete i štitite u skladu s lokalnim zakonima o zaštiti ličnih podataka.

• Kada god preporučujete Oriflame proizvode:

– obavijestiti kupca o tačnoj cijeni proizvoda, uslovima plaćanja i datumu isporuke

– predočiti kupcu Narudžbenicu u trenutku kupovine

Neprihvatljivo je:

• Biti nametljiv prema kupcima i prisiljavati ih na kupovinu ili učlanjenje – u redu je ako oni to ne žele; možda će vam se ipak vratiti ako ostavite dojam profesionalnosti na njih i ako se odnosite s poštovanjem.

• Prenaglašavati prednosti proizvoda – pošteno i iskreno prenesite svoje iskustvo o proizvodu; uvijek uputite na uputstvo o proizvodu i druge informacije koje pruža kompanija.

• Prenaglašavati činjenice o:

– upotrebi, svojstvima i prednostima Oriflame proizvoda

– poslovnoj prilici koju Oriflame pruža (u pogledu npr. Vremena i lakoće postizanja nivoa, očekivanog prihoda na svakom nivou te općenito lakoće i vjerovatnoće uspjeha) – zapamtite, sve zavisi o vremenu i trudu koje je osoba spremna uložiti kao i o ličnim vještinama!

– vlastitom uspjehu i iskustvu s Oriflameom ili prenositi tuđa iskustva o uspjehu s Oriflameom ako su lažna ili upućuju na krive zaključke.

• Lagati, obmanjivati i biti agresivni, nametljivi ili bez poštovanja.

• Oklijevati reći osobi koja vas je kontaktirala ako nemate ili niste sigurni u odgovor na njeno pitanje te kontaktirati Oriflame Centar za podršku korisnicima da biste razjasnili pitanje, a onda se vratiti s tačnim odgovorom.

– obavijestiti kupca o roku za reklamaciju unutar kojeg može otkazati svoju narudžbu kao i tokom kojeg ima pravo na povrat vrijednosti (cijene) proizvoda za one proizvode koje vraća u takvom stanju da se mogu vratiti u prodaju kao novi

– obavijestiti kupca o garancijama za Oriflame proizvode, uslugama nakon kupovine i postupcima rješavanja pritužbi.

• Kada se predstavljate potencijalnim Brend partnerima:

– jasno staviti do znanja da stvarna zarada i kupovina varira od osobe do osobe i najviše ovisi o umijeću preporuke, uloženom vremenu i trudu kao i drugim faktorima

– osigurati dovoljno informacija da biste im omogućili razumnu procjenu mogućnosti za napredovanje prema Planu uspjeha i zaradu.

Uvijek slobodno podsjetite svoje kontakte na činjenicu da je Oriflame ugledna kompanija direktne prodaje koja se fokusira na razvoj inovativnih proizvoda na održiv način. Oriflame nudi kvalitetne proizvode i mogućnost izgradnje poslovanja. Poslovna prilika pruža nezavisan, zabavan i fleksibilan način poboljšanja financijske pozicije, uz istovremeno poboljšanje ličnih i poslovnih sposobnosti i samopouzdanja.

• Nepropisno ili bez odobrenja koristiti lične podatke kupaca, drugih Oriflame partnera i potencijalnih Oriflame članova.

• Koristiti poređenje s drugim kompanijama koje se temelje na činjenicama koje se ne mogu provjeriti.

• Nepravedno oštetiti ugled neke druge kompanije ili sistemski privlačiti ili tražiti Brend partnere druge kompanije.

• Navoditi osobe na kupovinu robe na temelju izjave da je moguće smanjiti nabavnu cijenu upućivanjem drugih kupaca na vas za slične kupovine.

Dodatak 2

Online pravila za Brend partnere

Ovaj dodatak služi za pojašnjenje kako Oriflame Brend partneri mogu oblikovati svoju prisutnost na internetu bez ometanja aktivnosti Oriflame brenda ili kršenja zakona o autorskom pravu i srodnim pravima i ugovorima.

1. Opšte odredbe

Oriflame nudi svojim Brand partnerima mogućnost postavljanja ličnog linka “Podijeli i zaradi” kao i razne druge centralno omogućene alate za preporuku i promovisanje Oriflame proizvoda i poslovne prilike na internetu.

Ove aplikacije su danas jedini odobreni digitalni alati putem koji Brend partneri mogu preporučiti proizvode, kao i prikazivati slike i logotipe za koje Oriflame polaže vlasnička prava.

Brend partneri također mogu iznajmiti ili kreirati internet stranice na kojima komuniciraju o Oriflameu, njegovim proizvodima i Poslovnoj prilici sve dok je jasno navedeno da to nisu službene Oriflame stranice. U svakom trenutku mora biti transparentno ko stoji iza internet stranice i relevantni kontakt podaci moraju biti vidljivi. Brend partner treba komunicirati svojim riječima i smije citirati Oriflame tekstove samo kada jasno upućuju na izvor tekstova.

Brend partner ne smije kreirati internet stranice za e-trgovinu na kojima se prodaju Oriflame proizvodi ili na drugi način obavljati e-trgovinu izvan odobrenih Oriflame aplikacija.

2. Naziv domene

Brend partneri ne smije registrovati nazive domena koje sadrže riječ “Oriflame”. Brend partner također ne može registrovati stranicu/grupe društvenih medija s imenom i slikom koji mogu dovesti potencijalnog kupca u zabludu da vjeruju da je stranica službena Oriflame stranica/grupa:

• Nazivi stranica/grupa društvenih medija (npr. Facebook, VKontakte, Instagram) te korištene slike moraju jasno prikazivati da su kreirani od strane pojedinca i da njima upravlja pojedinac, npr. “Anin Oriflame tim” s Aninom ličnom slikom.

• Nazivi stranica i grupa društvenih medija se ne smiju imenovati npr. “Oriflame Casablanca” sa službenom Oriflame slikom, npr. Oriflame logotipom, Oriflame slikama.

3. Izjava o ograničenoj odgovornosti

Brend partneri s vlastitom internet stranicom koji spominju da su dio Oriflamea moraju jasno objaviti informacije da su ili

a) nezavisni Oriflame Brend partneri ili

b) nezavisni Oriflame partneri

Ove informacije moraju biti jasno objavljene na početnoj stranici kao i u dijelu Izjava o ograničenoj odgovornosti vidljivom na svim njihovim internet stranicama. Ime i kontakt informacije trebaju biti dostupni na internet stranicama ili u podacima o korisničkom računu za stranice na društvenim medijima.

Ako Brend partner ima vlastitu internet stranicu, bez pripadnosti Oriflameu, ovo pravilo je naravno nevažeće.

4. Oriflame sadržaj i reference

Nijedan sadržaj se ne smije kopirati sa službene Oriflame internet stranice i objavljivati pod vlastitim imenom Partnera. Ako Brend partner povezuje službeni Oriflame sadržaj na svoju vlastitu stranicu s domene u vlasništvu Oriflamea, to mora biti jasno navedeno.

5. Slike

Brend partner ne smije koristiti nepokretni ili pokretni slikovni materijal sa službene Oriflame internet stranice i objavljivati ga na svojoj stranici. Svi materijali sa slikama su zaštićeni autorskim pravima, a Oriflame je stekao prava na korištenje istih. Ova prava se ne proširuju na Brend partnere.

• Pokretne slike, video materijali itd.: mogu se koristiti putem funkcije dijeljenja ako je ista dostupna. Ova funkcija omogućava automatsko upućivanje na izvornu stranicu.

• Slike modela ili osoba: mogu se koristiti putem funkcije dijeljenja ako je ista dostupna. Ova funkcija omogućava automatsko upućivanje na izvornu stranicu

• Slike Oriflame proizvoda: mogu se koristiti sa ili bez funkcije dijeljenja, sve dok se izvorna stranica navodi na vidljiv i nedvosmislen način. (npr. “izvor: www.oriflame.com 2022”). Svi zahtjevi trećih strana koji mogu biti upućeni Oriflameu, bit će preneseni na Brend partnere.

6. Oriflame logo

Oriflame logo se može koristiti u formatima koji se mogu pronaći na službenoj Oriflame internet stranici. Logo se ne smije mijenjati ili animirati, a može se koristiti samo kao zaglavlje ili podnožje stranice, kao i u potpisima e-pošte u svom izvornom formatu.

7. Prisustvo na društvenim mrežama

Oriflame potiče prisutnost na blogovima, društvenim mrežama i slično. Brend partneri se potiču da budu aktivni na blogovima i ostavljaju komentare o Oriflame proizvodima gdje ih smatraju primjerenim, ali se moraju pridržavati Etičkog kodeksa, članak 3, u vezi s tvrdnjama o proizvodima. U najvećoj mogućoj mjeri preporučujemo Brend partnerima korištenje funkcije dijeljenja koju pruža Oriflame, da bi se osigurao tačan prikaz i izvorne informacije.

8. Oglašavanje na internet pretraživačima

Brend partneri mogu provesti oglašavanje putem pretraživača, kao što je Google AdWords, uz pridržavanje Oriflame pravila o online prisutnosti. Također;

• u oglasu mora biti jasno naznačeno da je kreiran od strane nezavisnog Brend partnera

• naslov ne treba ostavljati dojam da je to službeni Oriflame oglas ili na bilo koji način ovlašteni oglas od strane Oriflamea, i;

• zabranjeno je koristiti “Oriflame” kao ključnu riječ. Molimo, uzmite u obzir da je svaki kupac npr. AdWords oglasa odgovoran za bilo kakvo kršenje prava bilo kojeg drugog vlasnika robne marke.

9. Naknade za obuke

Brend partnerima nije dopušteno naplaćivati naknade za online obuke i webinare, osim izravnih troškova vođenja samog događaja.

10. Online prodaja

Brend partnerima nije dopuštena online prodaja Oriflame proizvoda nego samo preporuka putem odobrenih Oriflame aplikacija ili online alata. Brend partnerima nije dopuštena online prodaja Oriflame proizvoda putem internetskih stranica za maloprodaju ili internetskog tržišta.

11. Spamovanje

Spamovanje – zloupotreba sistema za elektronske poruke sa svrhom masovnog slanja neželjenih poruka – strogo je zabranjeno. Za više praktičnih informacija i primjera kako slijediti Online pravila za Brend partnere, pogledajte Digitalni priručnik za Brend partnere.