Idi na glavni sadržaj Idi na glavni izbornik Idi na pretragu
0 proizvod(a) u košarici
Bodovi koje možete iskoristiti u
Veoma je važno da pročitate Etički kodeks kompanije Oriflame (“Kodeks”) kao i Pravila ponašanja (“Pravila”) koji su dati u nastavku teksta, budući da isti predstavljaju sastavni dio uslova navedenih u Formularu za uključenje konsultanata. Konsultant kompanije Oriflame se mora pridržavati Kodeksa i Pravila i njihovih eventualnih izmjena koje su zvanično objavljene ili o kojima je Oriflame Konsultant obaviješten na neki drugi način.

POLITIKA POSLOVANJA

Pravila ponašanja i etički kodeks za Oriflame konsultante

 

Oriflame zadržava pravo da u bilo kojem trenutku, sa momentalnim stupanjem na snagu, ukine članstvo bilo kom Oriflame Konsultantu koji u Formularu za uključenje navede lažne podatke  ili koji se ne pridržava Kodeksa ili Pravila. Isključeni Oriflame Konsultanti gube sva prava i privilegije koje pruža članstvo, uključujući i svoju mrežu. Kodeks i Pravila su namijenjeni za Vašu zaštitu, kako bi se omogućilo da se i drugi Oriflame Konsultanti pridržavaju istih visokih standarda. U skladu sa Oriflame etičkim standardima, od Oriflame Konsultanata se očekuje da djeluju u skladu sa svim zakonskim odredbama zemlje u kojoj sarađuju s Oriflame kompanijom, čak i ukoliko neke obaveze nisu navedene u Kodeksu ili Pravilima.

ORIFLAME ETIČKI KODEKS

Kao konsultant Oriflame kompanije, saglasan sam da svoje Oriflame aktivnosti izvršavam u skladu sa sljedećim principima:

 

1. Pridržavaću se i poštovati Pravila ponašanja navedena u ovom zvaničnom dokumentu Oriflame Politika poslovanja kao i u bilo kojim drugim dokumentima Oriflame kompanije. Poštovaću ne samo pisana pravila nego i njihovu stvarnu namjenu. 

2. Moj glavni princip poslovanja je da ću se, kao Oriflame Konsultant, prema svim osobama sa kojima u tom svojstvu dođem u kontakt ponašati korektno, na način kako bih želio da se drugi ponašaju prema meni.

3. Predstavljaću na častan i vjerodostojan način Oriflame proizvode, Oriflame mogućnosti za zaradu, besplatnu edukaciju za konsultante kao i ostale benefite koje Oriflame kompanija nudi kupcima i konsultantima. Bilo kakva komunikacija, bilo pismena ili usmena, vezano za proizvode, zaradu kao i ostale poslovne prilike, sadržavaće isključivo informacije koje se pominju u zvaničnim Oriflame dokumentima (uključujući Prilog 1).

4. Biću ljubazan i tačan u pružanju usluga i predstavljanju kompanije u svim segmentima poslovanja. U slučaju reklamacije na proizvod ili uslugu djelovat ću u skladu s propisanim pravilima kompanije.

5. Prihvatiću i pridržavati se odgovornosti propisanih za Oriflame Konsultanta (kao i onih propisanih za pozicije Sponzora i nezavisnog Oriflame Direktora (ili viših statusa) kada dostignem te nivoe u poslovanju), na način kao što je to navedeno u zvaničnim Oriflame dokumentima.

6. Postupaću u skladu sa najvišim standardima integriteta, iskrenosti i odgovornosti.

7. Ni pod kojim uslovima neću koristiti Oriflame mrežu za promovisanje bilo kakvih proizvoda ili usluga koje Oriflame nije odobrio. Poštovaću metodu direktne prodaje i proizvode neću prodavati u maloprodajnim objektima bilo koje vrste.

8. Poštovaću zakone i odredbe zemlje u kojoj provodim aktivnosti konsultanta Oriflame kompanije, kao i drugih zemalja, ukoliko gradim međunarodnu grupu.

9. Potvrđujem da razumijem da je usklađenost sa ovim Kodeksom i Pravilima uslov mog članstva u Oriflame kompaniji.


 

ORIFLAME PRAVILA PONAŠANJA

1. DEFINICIJE

A. "Oriflame Konsultant" će za potrebe ovog dokumenta označavati bilo kojeg Oriflame Konsultanta bez obzira na titulu i na nivo unutar grupe (uključujući Menadžere grupe, Direktore i više pozicije).

B. "Lična stranica" će se odnositi na stranu web stranice koja je dizajnirana, odobrena i ustupljena od strane kompanije Oriflame u korist Oriflame Konsultanta na odabranim tržištima.

C. “Oriflame“ se u ovom dokumentu odnosi na lokalnu Oriflame kompaniju, za koju ste popunili Formular za uključenje konsultanata, ukoliko nije drugačije navedeno.

D. “Sponzorska linija” uključuje Oriflame Konsultanta, njegovog/njenog sponzora, i tako dalje, a završava se Oriflame kompanijom.

E. “Lična grupa” se odnosi na sve Oriflame Konsultante koje određeni Konsultant direktno ili indirektno sponzoriše, ali ne uključuje Konsultante koji su postigli nivo od 24%, niti njihove mreže.

F. Termin “Grupa” se odnosi na kompletnu mrežu sponzorisanih Konsultanata, uključujući i članove koji su postigli nivo od 24% i njihove mreže.

G. Pojam “Oriflame materijali” se odnosi na: Plan uspjeha (koji sadrži i ovu Politiku poslovanja), kataloge proizvoda, materijal iz početnog paketa, biltene i bilo koju drugu informaciju štampanu ili objavljenu na zvaničnoj stranici Oriflame kompanije.

H. Pojam "Sponzor" označava osobu koja uvodi novu osobu u Oriflame poslovanje.

 

2. ČLANSTVO

2.1 Da bi neko postao Konsultant Oriflame kompanije, osnovno pravilo je da kandidat mora biti sponzorisan od strane već registrovanog Oriflame Konsultanta. U posebnim slučajevima, Oriflame može da dodijeli potencijalnog Oriflame Konsultanta bilo kojoj mreži.

2.2 Pojedinac može imati samo jedno Oriflame članstvo, bilo direktno ili indirektno. Indirektno članstvo je članstvo kroz npr. vlasništvo udjela u kompaniji koja je registrovana kao Oriflame Konsultant.

2.3 Oriflame zadržava pravo da odbije bilo čiju molbu za uključenje ili obnovu članstva.

2.4 Podnosilac zahtjeva mora biti punoljetan kako bi postao Oriflame Konsultant. Oriflame može prema vlastitom nahođenju odobriti članstvo i osobama koje ne ispunjavaju ovaj uslov, pod uslovom da imaju pismenu saglasnost starateljskog lica. Minimalan broj godina u ovom slučaju je 16.

2.5 Konsultanti Oriflame kompanije mogu biti pojedinci, kompanija sa ograničenom odgovornošću ili partnerstva u kojima su partneri ili supružnici ili roditelji i dijete/djeca u poslovnim aktivnostima koje su odobrene od strane Oriflamea. Pravno lice mora navesti ime osobe koja je ovlaštena za zastupanje, kao i podatke o svim ograničenjima njegovih ovlaštenja. Partneri imaju zajedničku odgovornost u poslovanju, te u slučaju neplaćanja obaveza, Oriflame kompanije može da potražuje dug od jednog ili oba partnera.

2.6 Oriflame Konsultant može da povuče svoje članstvo u roku od 30 dana nakon pridruživanja (ili u većem roku, ukoliko je to primjenjivo u skladu sa lokalnim zakonom) te u tom slučaju ima pravo na povrat sredstava od Oriflame kompanije, uplaćenih za članarinu, ili za početni set proizvoda ili bilo koje druge naručene proizvode.

2.7 Oriflame Konsultanti mogu da raskinu svoje članstvo u bilo kom trenutku nakon 30 dana od datuma pridruživanja dostavljanjem pismenog obavještenja Oriflame kompaniji. U takvim slučajevima Oriflame nema obavezu da vrati novac kao što je pomenuto u prethodnom članu 2.6, osim novca datog za članarinu ili održavanje članstva tokom 30 dana prije povlačenja članstva.

2.8 Članstvo ističe godinu dana nakon uključenja.

2.9 Članstvo se može obnoviti uplatom iznosa naknade za produžetak članstva uz prvu narudžbu po isteku perioda od godine dana od uključenja.

2.10 Ako supružnik Oriflame Konsultanta takođe želi da postane Oriflame Konsultant, postoji mogućnost da oba supružnika budu na istom kodu (kompanija sa ograničenom odgovornošću ili partnerstvo) ili će biti uključen u mrežu supružnika koji se prvi uključio. Ukoliko supružnici posluju na odvojenim kodovima, bilo kakva nagrada u gotovini će biti oduzeta od veće nagrade u gotovini koju osvoji supružnik koji se uključio prvi – ukoliko je takva nagrada rezultat okončanja članstva supružnika koji se drugi uključio iz bilo kojeg razloga.

2.11 Bivši Oriflame Konsultanti (ili njihovi supružnici) mogu podnijeti prijavu za novo članstvo pod sljedećim uslovima:

a) ukoliko je prošlo najmanje 6 mjeseci od otkazivanja članstva bivšeg Oriflame Konsultanta (ukoliko Oriflame ne odredi drugačije).

b) u novoj molbi za prijem u članstvo mora biti naznačeno da se prijava podnosi pod navedenim okolnostima.

c) bivši Konsultanti mogu odmah podnijeti prijavu za uključenje, bez naglašavanja da se radi o bivšem Konsultantu, ako su bili neaktivni najmanje 12 mjeseci, a terminacija je uslijedila zbog neobnavljanja članstva.

2.12 Oriflame zadržava pravo terminacije članstva bilo kog Konsultanta uslijed kršenja Pravila ponašanja i/ili Etičkog kodeksa.

2.13 Oriflame zadržava pravo suspendovanja konsultantskog statusa na period do 12 mjeseci. Suspenzija stupa na snagu trenutno i traje za vrijeme procesa ispitivanja događaja koji predstavlja kršenja pravila.

3. ZADRŽAVANJE SPONZORSKE LINIJE

3.1 Oriflame Konsultanti mogu se ponovo učlaniti u liniji drugog Sponzora ukoliko povuku svoje prethodno članstvo i prijave se za novo pod uslovima navedenim u članu 2.11. Ukoliko povuku članstvo gube svoju cjelokupnu mrežu koja se potom prebacuje na njihovog prvobitnog Sponzora.

3.2 Prenošenje članstva sa jedne osobe na drugu moguće je samo u posebnim slučajevima i to isključivo uz odobrenje Oriflame kompanije.

3.3 Članovi koji žele da prenesu svoje članstvo mogu ga prenijeti i to isključivo na najbliže članove svoje porodice (uz odobrenje Oriflame-a). U tom slučaju je neophodno dostaviti pismeni zahtjev Oriflame-u. Članovi koji su na ovaj način prenijeli svoje članstvo mogu ponovo zatražiti učlanjenje, ukoliko je od prenosa posljednjeg članstva prošlo najmanje 6 mjeseci.

3.4 U slučaju smrti Oriflame Konsultanta, članstvo se poništava u roku od tri mjeseca, pod uslovom da nema podnešenog zahtjeva za nasljeđivanje članstva od strane najbližih rođaka u skladu sa članom 6.4. Nakon poništavanja, sva plaćanja preminule osobe koje su na čekanju će biti isplaćena njegovom/njenom ovlaštenom Oriflame Konsultantu. Oriflame zadržava pravo da zatraži dokumenta kojima se dokazuje ovlaštenje dato Oriflame Konsultantu kao uslov za isplatu u slučaju navedenom iznad.

3.5 Prenošenje Lične grupe ili dijela grupe nije dozvoljeno.

4. ODGOVORNOSTI KONSULTANATA

Opšte odgovornosti

4.1 Oriflame Konsultanti se obavezuju da će se pridržavati svih zakona, propisa i kodeksa prakse koji se odnose na funkcionisanje njihovog članstva, uključujući sve poreske zakone i odredbe koji se odnose na poresku registraciju i podnošenje poreske prijave. Oriflame Konsultanti se neće uključivati u bilo kakve aktivnost koja može dovesti do loše reputacije Oriflame Konsultanta ili Oriflame kompanije.

4.2 Oriflame Konsultanti moraju preduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurali zaštitu svih ličnih podataka koje dostave klijenti, potencijalni klijenti, drugi Oriflame Konsultant, u skladu sa lokalnim zakonima koji se odnose na povjerljivost i zaštitu podataka.

Odgovornosti prema klijentima

4.3 Oriflame Konsultanti se obavezuju da neće koristiti pogrešne, varljive ili nepoštene prakse.

4.4 Prilikom inicijalnog kontakta sa potencijalnim saradnicima, Oriflame Konsultant će se predstaviti i objasniti svrhu svog pristupa ili svrhu dešavanja. Oriflame Konsultant će osigurati potpunu transparentnost svog identiteta kao Oriflame Konsultanta u bilo kojoj relevantnoj komunikaciji: putem e-maila, web stranice, stranice društvenih medija itd. Pri tome, Konsultant mora jasno navesti ime i prezime, kontakt podatke kao i činjenicu da ne predstavlja zvaničnog predstavnika Oriflame kompanije. Termin "Nezavisni" će uvijek biti dodat prije titule "Oriflame Konsultant" u bilo koje svrhe predstavljanja identiteta kao što su potpis u e-mailu, vizit-karte, na web stranici, na stranici društvenih medija i slično.

4.5 Oriflame Konsultanti će ponuditi potencijalnim klijentima tačna i kompletna objašnjenja proizvoda kao i demonstracije u vezi sa istim i cijenom i, ako je primjenjivo, uslovima kredita; uslovima plaćanja; rokom za reklamaciju, uključujući politiku povrata; uslove garancije; usluge nakon prodaje; i rokove isporuke. Oriflame Konsultanti će dati tačne i razumljive odgovore na sva pitanja klijenata.

4.6 Oriflame Konsultanti će iznositi usmene ili pismene tvrdnje o efikasnosti proizvoda koje je isključivo odobrila kompanija Oriflame.

4.7 Kako bi omogućio narudžbu proizvoda potencijalnim saradnicima, Oriflame Konsultant će isporučiti ili učiniti dostupnim formular za narudžbu proizvoda na kome je jasno označena Oriflame kompanija, zatim prostor  za unos podataka o Oriflame Konsultantu, uključujući njegovo ime, adresu i broj telefona, svi materijalni uslovi prodaje, uslovi garancije, detalji i ograničenja ili usluge nakon prodaje, trajanje garancije i korektivne mjere koje su dostupne klijentu.

4.8 Oriflame Konsultanti neće koristiti bilo kakva svjedočanstva ili zaključke koji nisu odobreni od kompanije Oriflame, zatim koji su netačni, zastarjeli, ili neprimjenjivi, koji se ne odnose na ponudu proizvoda ili koji mogu dovesti potencijalnog potrošača u zabludu.

4.9 Oriflame Konsultanti neće koristiti poređenja koja dovode u zabludu nove potrošače. Poređenje će se zasnivati isključivo na činjenicama koje se mogu potkriepiti dokazima. Oriflame Konsultanti neće podcjenjivati bilo koju drugu kompaniju, biznis ili proizvod, bilo direktno ili indirektno. Oriflame Konsultanti neće zloupotrijebiti dobru volju koja je povezana sa trgovačkim imenom i simbolom druge kompanije ili proizvoda.

4.10  Oriflame Konsultanti će poštovati mogućnost otkazivanja narudžbe unutar utvrđenog perioda za reklamaciju od strane novog potrošača i u skladu s lokalnim zakonima i omogućiti povrat za svu robu koja je već isporučena i koja se može vratiti i prodati kao nova. Kada potrošač zatraži da se Oriflame garancija zadovoljstva ispoštuje, Oriflame Konsultant će obavjestiti kupca o mogućnosti i izbora potpunog povrata nabavne cijene ili punog kredita za zamjenu proizvoda istim ili nekim drugim Oriflame proizvodom. Period reklamacije i Oriflame garancija zadovoljstva će biti jasno saopšteni svima koji sarađuju s kompanijom.

4.11 Oriflame Konsultant će obavljati sve lične, telefonske ili elektronske kontakte na razuman način i u razumno vrijeme, kako bi se izbjegla nametljivost. Oriflame Konsultant je dužan prekinuti preporuku ili prodajnu prezentaciju na zahtjev potencijalnog saradnika ili potrošača.

4.12 Informacije koje Oriflame Konsultant daje potrošaču biće pružene na jasan i razumljiv način uz dužno poštovanje principa dobre vjere u komercijalnim transakcijama, kao i principe kojima se reguliše zaštita osoba koje, u skladu sa lokalnim zakonodavstvom, nisu u mogućnosti da daju svoj pristanak, uključujući maloljetne osobe.

4.13 Oriflame Konsultant se obavezuje da neće zloupotrijebiti povjerenje individualnih potrošača, da će poštovati nedostatak komercijalnog iskustva potrošača, kao i da neće iskoristiti godine, bolest, psihičku ili fizičku nemoć, nedostatak razumijevanja ili nepoznavanje jezika od strane potrošača.

4.14 Oriflame Konsultanti neće podsticati osobu da kupuje proizvode tvrdnjom da kupac može smanjiti ili povratiti kupovnu cijenu upućivanjem potencijalnih kupaca Oriflame Konsultantu za slične kupovine, ako su takva smanjenja ili povrati zavisni od nekog budućeg događaja.

4.15 Oriflame Konsultanti se obavezuju da će pravovremeno proslijeđivati Oriflameu zaprimljene narudžbe.

Odgovornosti prema drugim Oriflame konsultantima

4.16 Oriflame Konsultanti se obavezuju da neće pokušavati da pridobiju članove drugih Oriflame Konsultanata, niti se miješati tako što će tražiti od Oriflame Konsultanta da sponzoriše nekog drugog Oriflame Konsultanta.

4.17 Oriflame Konsultant će na vjerodostojan i istinit način predstavljati stvarne ili potencijalne mogućnosti zarade ili poslovne prilike potencijalnim Oriflame Konsultanatima. Bilo koje predstavljanje zarade i ostalih podataka mora biti: (a) istinito, tačno i prikazano na način koji ne dovodi u zabludu, koji je lažan ili obmanjujući , i (b) zasnovan na dokumentovanim i dokazanim činjenicama na relevantnom tržištu. Potencijalni Oriflame konsultanti moraju: (c) biti informisani da će stvarna zarada i poslovna prilika varirati od osobe do osobe i zavisiće od ličnih vještina konsultanta, vremena, uloženog truda i drugih faktora i; (d) dobiti dovoljno informacija kako bi im se omogućila razumna procjena mogućnosti za sticanje zarade.

4.18 Svi marketing materijali koje razvija Oriflame Konsultant moraju biti konzistentni sa Oriflame politikama i procedurama. Oriflame Konsultant koji prodaje promotivne ili trening materijale, odobrene i u skladu sa zakonom drugim Oriflame Konsultantima: (i) može samo nuditi one materijale koji su istog standarda kojeg se pridržava Oriflame kompanija, (ii) neće takve prodaje činiti obaveznima za druge Oriflame Konsultante; (iii) obezbjedit će takve materijale po razumnoj i fer cijeni, bez sticanja značajnog profita, slično drugim marketing materijalima dostupnim na tržištu; i (iv) obezbjedit će pisanu politiku povrata takvih materijala koja je ista kao važeće Oriflame politike povrata.

4.19 Oriflame Konsultanti će kontaktirati druge Oriflame Konsultante samo na odgovoran način i u razumno vrijeme kako bi izbjegli nametljivost.

4.20 Oriflame ne nameće bilo kakve uslove za minimalnu kupovinu, bilo da se radi o količini ili vrijednosti, svojim Konsultantima. Takođe, Oriflame Konsultant neće prisiljavati ili forsirati one kojima je sponzor da naručuju preko njega, kao ni da naručuju minimalne količine ili održavaju stalne zalihe proizvoda. Svi Oriflame Konsultanti mogu naručiti bilo koju količinu direktno od Oriflamea, ali u zavisnosti od veličine narudžbe mogu se primjenjivati naknade za rukovanje robom i kurirske usluge. Od lične procjene Oriflame Konsultanta zavisi procjena količine koju želi kupiti. Oriflame Konsultanti neće zahtijevati niti ohrabrivati druge Oriflame Konsultante na kupovinu nerazumnih količina zaliha ili sredstava za rad. Oriflame Konsultant treba kupovati razumne količine proizvoda.

4.21 Oriflame Konsultanti neće koristiti Oriflame mrežu za marketinške materijale, proizvode ili poslovne koncepte koje nisu zvanično odobrene od strane kompanije Oriflame i koje nisu u skladu sa Oriflameovim politikama i procedurama.

4.22 Oriflame Konsultanti neće sistemski privlačiti ili tražiti saradnike iz drugih kompanija direktne prodaje.

4.23 Oriflame Konsultanti neće omalovažavati proizvode drugih kompanija, njihove planove prodaje i marketinga ili bilo koje karakteristike drugih kompanija.

4.24 Oriflame Konsultanti nemaju nikakav radni odnos s Oriflame kompanijom. Prilikom predstavljanja Oriflame poslovnih prilika drugim osobama, dužnost Oriflame Konsultanta je da naglasi nezavisnost ovog posla kao i činjenicu da položaj Oriflame Konsultanta ne predstavlja radni odnos.

4.25 Oriflame Konsultanti nemaju ovlaštenja za preuzimanje obaveza u ime Oriflame kompanije. Oni su dužni nadoknaditi Oriflame kompaniji bilo kakve nastale troškove ili štetu uzrokovanu kršenjem ovih Pravila.

4.26 Oriflame Konsultant ne može da poručuje u ime drugog Oriflame Konsultanta, bez prethodnog pismenog odobrenja tog Oriflame Konsultanta.

4.27 Prilikom izgradnje svoje Lične grupe, Oriflame Konsultanti će osigurati da svi novi Oriflame Konsultanti prate uslove kreditiranja, ukoliko postoji mogućnost kredita.

4.28 U ulozi Sponzora, dužnost Oriflame Konsultanta je da obučava i motiviše svoje Oriflame Konsultante koje sponzoriše.

4.29 Oriflame Konsultant ne može davati intervjue u vezi sa kompanijom Oriflame bilo kojim medijima, bilo putem televizije, interneta, radija, časopisa itd, niti koristiti bilo koji medij za oglašavanje (uključujući viralno oglašavanje putem medija, SMS, internet itd.) u svrhu promovisanja svojih aktivnosti kao konsultanta kompanije Oriflame, bez prethodne pismene saglasnosti Oriflame-a.

4.30 Oriflame Konsultanti neće učestvovati u bilo kakvim dijalozima na društvenim mrežama koji lažno prikazuju, ili daju netačne ili obmanjujuće informacije o Oriflame-u, njegovim proizvodima ili uslugama, ili koji generalno mogu naškoditi ugledu Oriflame kompanije, molimo pogledajte ispod sekciju Društveni mediji i dijalog – 10 zlatnih pravila.

 

5. OSTALA PRAVILA I POLITIKE

5.1. Poslovna politika Oriflame kompanije ne garantuje ekskluzivno pravo na teritorije ili pravo predstavljanja kompanije. Niti jedan Oriflame Konsultant nije ovlašten da odobri, proda, dodijeli ili prenese pravo na teritoriju ili pravo prodaje. Svaki Oriflame Konsultant ima slobodu da obavlja svoje aktivnosti u bilo kom dijelu zemlje u kojoj je registrovan kao Konsultant.

5.2 Oriflame Konsultant mora poštovati činjenicu da Oriflame posluje na određenim tržištima, a ne u svim zemljama širom svijeta, strogo poštujući svoje obaveze koji se tiču sigurnosti proizvoda, registracije proizvoda, uvoza i druga pravila koja se mogu primijeniti u trgovanju u tim zemljama. Oriflame se neće smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu, sporove ili potraživanja koja proizilaze iz ili se odnose na prekograničnu trgovinu koju je izvršio Oriflame Konsultant u zemljama van tržišta na kojima posluje kompanija Oriflame. U tom slučaju, Oriflame će smatrati Oriflame Konsultanta u potpunosti odgovornim za bilo kakva potraživanja.

5.3 Oriflame Konsultant je nezavistan od kompanije Oriflame. Jedina titula koja se može koristiti na vizit kartama članova, u drugom štampanom promotivnom materijalu ili u elektronskoj komunikaciji je “Nezavisni Konsultant” ili “Oriflame - nezavisni Konsultant” a kada dostigne određeni status “Nezavisni Menadžer“ ili „Nezavisni Direktor“.

5.4 Promotivni materijali i razne aplikacije na društvenim medijima odobrene od strane kompanije Oriflame, mogu se koristiti bez ikakvog odobrenja. Podrazumijeva se da Oriflame Konsultanti ne mogu da registruju ili iznajme web stranicu ili početnu stranu sa imenom domene koja u nazivu sadrži riječ "Oriflame".

Oriflame Konsultanti mogu upućivati na sadržaj koji se nalazi na zvaničnim Oriflame stranicama, blogovima i sl. Oriflame zadržava pravo da unaprijed pregleda i odobri sadržaj koji će biti objavljen. Pravila za on-line predstavljanje Oriflame Konsultanta su navedena u dijelu Pravila ponašanja na on-line platformama (Prilog 1).

5.5 Oriflame zaštitni znak, logotip i ime su vlasništvo kompanije Oriflame Cosmetics A.G. i Oriflame Konsultant ih ne smije koristiti, u štampanim materijalima ili na Internetu bez prethodne pismene saglasnosti kompanije Oriflame. U slučaju dobijanja takve saglasnosti, zaštitni znak i logotip mogu se koristiti samo na način kako je to propisano u Oriflame smjernicama.

5.6 Konsultant ne smije da proizvodi ili iz nekog drugog izvora nabavlja bilo kakve materijale na kojima stoji zaštitni znak ili logotip Oriflame-a, osim ukoliko za to ne postoji pismeno odobrenje od strane Oriflame-a.

5.7 Sav štampani materijal kompanije Oriflame, video materijal, fotografije i dizajn su zaštićeni autorskim pravima, i ne smiju se reprodukovati u potpunosti ili djelimično, bilo u štampanom materijalu niti na Internetu, bez prethodne pismene saglasnosti Oriflame kpmpanije. Kada se koristi materijal koji je zaštićen autorskim pravom na legitiman način, obavezno je pozivanje na Oriflame autorska prava koja moraju biti jasno naglašena i na vidljivom mjestu.

5.8 Oriflame Konsultant ne smije da prodaje, preprodaje, demonstrira ili izlaže Oriflame proizvode u bilo kojim maloprodajnim objektima, web prodavnicama, stranicama za aukcijsku prodaju kao što je Ebay ili slično. Takođe, zabranjeno je prodavati ili izlagati literaturu Oriflamea na prethodno navedenim prodajnim mjestima. Na mjestima koje po karakteru ne pripadaju maloprodajnim objektima, poput kozmetičkih salona, proizvodi se mogu izlagati, ali ne i prodavati.

5.9 Sadržaji koji se nalaze na Oriflame web stranicama, kao što su tekstovi, grafikoni, fotografije, dizajn i programi, takođe su zaštićeni autorskim pravima i ne mogu se prilagođavati za korištenje u bilo koje komercijalne svrhe, bez prethodne pismene saglasnosti Oriflame kompanije.

5.10 Spamovanje (zloupotreba sistema za slanje elektronske pošte kako bi se poslao veliki broj e-mailova) izričito je zabranjeno. Oriflame Konsultant je dužan ograničiti broj promotivnih e-mailova koje šalje saradnicima tako da primalac e-maila ne dobije više od jednog e-maila sedmično. Takvi e-mailovi se ne mogu slati u ime Oriflame kompanije, tako da pošiljalac snosi potpunu odgovornost za sadržaj poruke.

5.11 Ni pod kakvim uslovima nije dozvoljeno prepakivanje Oriflame proizvoda, niti bilo kakve promjene pakovanja ili etikete. Oriflame proizvodi se mogu prodavati samo u originalnom pakovanju.

5.12 Ukoliko se koriste u skladu sa naznačenim uputstvima, Oriflame proizvodi ne mogu prouzrokovati bilo kakvo oštećenje ili povredu. Oriflame daje garanciju za svoje proizvode. Ova garancija pokriva oštećenja ili povrede izazvane neispravnošću proizvoda, ali ne i one nastale usled nemarne, pogrešne ili nenamjenske upotrebe proizvoda.

5.13 Oriflame zadržava pravo da u bilo koje vrijeme preko Popusta po učinku ili Bonusa koji Konsultanta sljeduje, od člana naplati fakture čiji je rok plaćanja istekao.

5.14 Oriflame ima pravo na promjenu cijena i asortimana proizvoda bez prethodne najave. Oriflame neće isplaćivati Popust po učinku, Bonus niti bilo kakvu drugu kompenzaciju za gubitke nastale uslijed promjene cijena i asortimana ili zbog nedostatka zaliha proizvoda.

5.15 Ukoliko se, nakon terminacije koda Oriflame Konsultanta, Oriflame složi:

 (a) da otkupi proizvode od Konsultanta, moraju se ispoštovati sljedeći uslovi da bi Oriflame dozvolio povrat:

- povrat robe mora biti izvršen u roku od 12 mjeseci od datuma kupovine, i

- biće vraćeno 90% od originalne neto cijene poslije odbitka bilo kojeg popusta ili bonusa ili nagrade u gotovini unutar mreže, i

- proizvodi koji se vraćaju moraju biti trenutno aktuelni u Oriflame ponudi, uključujući i Oriflame promotivne materijale, podršku prodaji ili pribore,

 

Za potrebe ove klauzule (a), trenutno aktuelna Oriflame ponuda se odnosi na proizvode koji:

- nisu korišteni, otvarani ili oštećeni na bilo koji način; i

- nije im istekao rok trajanja; i

- i dalje se nalaze u Oriflame katalogu.

 

5.16 Ako je Oriflame Konsultant na bilo koji način uključen, bilo legalno ili na drugi način, u bilo koji spor ili aktivnost koja može uključiti ili negativno uticati na Oriflame ili njegovu reputaciju, taj Oriflame Konsultant je dužan o tome odmah obavijestiti Oriflame.

5.17 Oriflame zadržava pravo da proširi ili promijeni Plan uspjeha, kvalifikacione kriterijume ili Kodeks i Pravila. Promjene stupaju na snagu odmah.

 

6. PRAVA I ODGOVORNOSTI DIREKTORA I SVIH VIŠIH NIVOA

Osim opštih pravila navedenih iznad, koja se odnose na sve Oriflame Konsultante, pravila u nastavku se odnose na Direktore i više nivoe. Kršenje bilo kojeg od ovih posebnih Pravila dovodi do momentalnog gubitka direktorskog (i viših) nivoa i povezanih privilegija - uključujući bilo kakve prihode, a može dovesti i do prekida članstva.

6.1 Kao Direktor (ili neki viši nivo) dužni ste pomagati vašoj Ličnoj grupi konsultanata tokom svakog kataloškog perioda, pri čemu ćete obavljati sljedeće:

a) regrutovati i konstantno razvijati svoju Ličnu grupu.

b) pomagati, voditi i motivisati članove Lične grupe.

c) održavati periodične sastanke kako biste obučavali, motivisali, postavljali ciljeve i pratili rad svoje Lične grupe.

d) obučavati svoje Oriflame Konsultante kako da vode svoj posao na najbolji mogući način.

e) održavati stalnu komunikaciju sa članovima Lične grupe, te ih informisati o datumu i mjestu održavanja sastanaka, novostima koje se tiču proizvoda, programima za obuku itd.

f) učestvovati na svim seminarima i sastancima organizovanim od strane kompanije Oriflame

g) primjenjivati Etički kodeks i Pravila i ponašati se na način koji će ostalima služiti za primjer

h) prisustvovati poslovnim sastancima sa kompanijom Oriflame na koje budete pozvani od strane regionalnog menadžera prodaje.

 

6.2 Direktor (i bilo koji viši nivo) ne može:

a) zastupati, biti član ili promovisati bilo koju drugu kompaniju koja se bavi direktnom prodajom, proizvod ili program

b) učestvovati u ili promovisati bilo koji sličan marketing program

c) promovisati proizvode za lepotu ili ishranu i brendove drugih kompanija.

 

6.3 Ukoliko je supružnik Direktora (ili višeg nivoa) predstavnik i/ili član bilo koje druge kompanije koja se bavi direktnom prodajom, ne smije prisustvovati Oriflame sastancima i događajima, a njihove aktivnosti moraju biti odvojene od aktivnosti Oriflame-a. Direktor (i viši nivoi) su dužni obavijestiti kompaniju Oriflame ako je njegov supružnik zastupnik i/ili član bilo koje druge kompanije koja se bavi direktnom prodajom.

6.4 U slučaju smrti Direktora (i člana višeg nivoa), članstvo u određenim slučajevima, i u skladu sa lokalnim zakonodavstvom, može naslijediti neko od članova uže porodice. U tom slučaju, pismeni zahtjev za članstvo se mora dostaviti u roku od 3 mjeseca od datuma smrti. Ukoliko se pismeni zahtjev ne dostavi, članstvo će biti ugašeno. Pravni nasljednik članstva mora se zvanično složiti sa, i poštovati pravila i uslove članstva u Oriflameu.

6.5 Direktori (i viši nivoi) moraju poštovati bilo kakva dodatna pravila ili instrukcije koje im Oriflame periodično dostavi pismenim putem.

7. POSTUPAK RJEŠAVANJA ŽALBI

Svaka žalba po osnovu kršenja Etičkog kodeksa ili Pravila ponašanja biće upućena organizaciji prodaje lokalne Oriflame kompanije i/ili Generalnom direktoru Oriflame kompanije koja posluje u navedenoj zemlji. Na čelu sektora koji se bavi rješavanjem žalbi na svim Oriflame tržištima nalazi se Generalni direktor lokalne Oriflame kompanije.


Prilog 1
Pravila ponašanja na on-line platformama

 


UVOD

Ova politika pojašnjava na koji način Oriflame Konsultanti mogu oblikovati svoje prisustvo na Internetu, bez ometanja aktivnosti brenda Oriflame ili kršenja zakona, pravila i sporazuma koji se odnose na autorska prava.

1. OPŠTE ODREDBE

Oriflame aplikacije danas predstavljaju jedine odobrene digitalne alate gdje Konsultant može ponuditi proizvode za preporuku, kao i prikazati slike i logotipe za koje Oriflame poseduje vlasnička prava.

Oriflame Konsultantima je takođe dozvoljeno da iznajmljuju web stranice na kojima komuniciraju o kompaniji Oriflame, njenim proizvodima i poslovnim mogućnostima, pod uslovom da je jasno navedeno da to nisu zvanične stranice kompanije Oriflame. U svakom trenutku mora biti jasno ko je vlasnik web stranice i relevantni kontakt podaci moraju biti vidljivi.

Oriflame Konsultant treba prenositi informacije vlastitim riječima, i može samo citirati zvanične Oriflame tekstove uz jasno navođenje izvora.

Konsultant ne smije kreirati web stranice za elektronsku prodaju, na kojima se Oriflame proizvodi prodaju, kao ni na bilo koji drugi način biti uključen u elektronsku prodaju van odobrenih Oriflame aplikacija.

2. NAZIV DOMENE

Konsultanti ne mogu registrovati domenu koja u nazivu sadrži riječ „Oriflame“. Konsultant takođe ne može registrovati stranicu/grupu na društvenim medijima sa imenom i slikom koja može dovesti potrošača u zabludu da je njegova stranica zvanična Oriflame stranica/grupa:

-              društvene mreže (npr. Facebook, VKontakte, Instagram) stranica/ime grupe i slika će jasno ukazivati na to da njome upravlja pojedinac, npr. „Anin Oriflame tim“, sa Aninom fotografijom.pag

-              bilo koja stranica na društvenim mrežama, kao i naziv bilo koje grupe neće biti imenovana npr. „Oriflame Casablanca“ sa zvaničnom Oriflame slikom, npr. Oriflame logotipom ili drugim prepoznatljivim Oriflame slikama.

3. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Konsultanti koji imaju vlastite web stranice i koji navode da su dio Oriflame mreže moraju se pobrinuti da jasno objave informacije da su ili

a) Nezavisni Oriflame Konsultanti,  ili

b) Nezavisni Oriflame Konsultanti za ljepotu

Ove informacije moraju biti jasno navedene na početnoj stranici, kao i na dijelu koji se odnosi na ograničenje odgovornosti, a  koji je vidljiv na web stranici. Ime i kontakt podaci treba da budu dostupni na web stranici ili u informacijama o nalogu za stranicu društvenih mreža.

Ukoliko Konsultant ima privatnu web stranicu koja nije u vezi sa Oriflame-om, ova politika je, naravno, nevažeća.

 4. SADRŽAJ I UPUĆIVANJE NA ORIFLAME

Niti jedan sadržaj neće biti kopiran sa zvanične Oriflame web stranice i objavljen pod vlastitim imenom Konsultanta. Ako Konsultant napravi vezu između zvaničnog Oriflame sadržaja i vlastite stranice iz Oriflame-ovog domena, to mora biti jasno naznačeno.

 5. SLIKE

Konsultant ne smije koristiti nepokretni ili pokretni slikovni materijal sa zvanične Oriflame web stranice i objavljivati ga na svojoj stranici. Svi materijali sa slikama su zaštićeni autorskim pravima, a Oriflame je stekao prava na korištenje istih. Ova prava se ne proširuju na Oriflame Konsultante.

-              filmovi, video materijali itd.: mogu se koristiti kroz opciju dijeljenja, ukoliko je ista dostupna. Ova opcija omogućava automatsko upućivanje na izvornu lokaciju.

-              slike modela ili osoba: mogu se koristiti kroz opciju dijeljenja, ukoliko je ista dostupna. Ova opcija omogućava automatsko upućivanje na izvornu lokaciju.

-              slike Oriflame proizvoda: mogu se koristiti sa ili bez opcije dijeljenja, pod uslovom da je izvorna lokacija jasno vidljiva (npr. „izvor: www.oriflame.com 2012“).

 

Bilo kakvi zahtjevi trećih lica koji se mogu uputiti Oriflame-u će biti prenijeti na Oriflame Konsultanta.

6. ORIFLAME LOGO

Logo kompanije Oriflame se može koristiti u formatima koji su navedeni na zvaničnim Oriflame stranicama. Logo se ne može mijenjati niti se može napraviti animirani logo, te se isključivo može koristiti kao zaglavlje ili podnožje stranice teksta, kao i u potpisima u e-mailovima, u izvornom formatu.

 

7. DIJELJENJE INFORMACIJA NA DRUŠTVENIM MEDIJIMA

Oriflame ohrabruje prisustvo Konsultanata na različitim blogovima, društvenim mrežama i slično. Konsultanti se podstiču da bloguju i ostavljaju komentare o Oriflame proizvodima tamo gdje smatraju da je to prikladno, ali se pri tome moraju pridržavati Etičkog kodeksa, član 1.3. U najvećoj mogućoj mjeri se preporučuje da Oriflame Konsultant koristi funkcije za razmjenu informacija koje obezbjeđuje Oriflame kompanija kako bi plasirao tačne informacije o prikazu i izvoru.

8. MARKETING NA INTERNET PRETRAŽIVAČIMA

Konsultanti mogu organizovati marketing aktivnosti na internet pretraživačima, poput Google Adwords-a, ukoliko pri tome poštuju pravila Oriflame-a o on-line prisustvu. Također;

- u oglasu mora biti jasno naznačeno da je kreiran od strane nezavisnog Oriflame Konsultanta

- naslov ne treba da ostavlja utisak da je to zvanični oglas, odobren od strane kompanije Oriflame

- zabranjeno je koristiti termin „Oriflame“ kao ključnu riječ.

Molimo imajte u vidu da je svaki kupac na npr. Adwords-u isključivo odgovoran za bilo kakvo kršenje prava vlasnika neke druge robne marke.

9. NAKNADA ZA OBUKE

Konsultantima nije dopušteno naplaćivati naknade za online obuke i webinare, s izuzetkom kako je opisano u članku 4.18 Oriflame pravila poslovanja.

10. PREPORUKA ONLINE

Konsultantima je dozvoljeno koristiti samo odobrene Oriflame aplikacije. Konsutlantima nije dozvoljena preporuka proizvoda preko web stranica ili online aplikacija kao što su Amazon, eBay, avito.ru, Yandex i sl.

11. SPAMMING

Spamming – zloupotreba sistema za elektronske poruke sa svrhom masovnog slanja neželjenih poruka – strogo je zabranjeno. Za više informacija i primjera kako koristiti Oriflame Online Pravila za Konsultante, pogledajte Digitalni Priručnik za Konsultante kojem možete pristupiti nakon što se prijavite na Oriflameovu web stranicu.

 

Za više praktičnih informacija i primjera kako slijediti Pravila ponašanja na on-line platformama, pogledajte Digitalni priručnik za konsultante.

 

Prilog 2

Smjernice za komunikaciju

KADA KONTAKTIRATE SARADNIKA/ POTENCIJALNOG ORIFLAME KONSULTANTA VAŽNO JE PRIDRŽAVATI SE SLJEDEĆEG:

Poželjno: predstavite sebe i Oriflame kompaniju

Poželjno: objasnite svrhu vašeg kontakta sa saradnikom i vrste proizvoda koje kompanija Oriflame nudi

Poželjno: pokušajte da odgovorite na svako pitanje na pošten, tačan i razumljiv način

Poželjno: iznosite tvrdnje koje se isključivo odnose na proizvode koje je odobrio Oriflame. Uputite vaš kontakt na Oriflame web stranicu, gdje može pronaći više informacija o proizvodima i relevantnim tvrdnjama;

Poželjno: poštujte privatnost kao i ostala potencijalna lična ograničenja klijenta (npr. Vrijeme, mjesto, starosna dob, fizička kondicija)

Poželjno: prestanete sa bilo kakvim objašnjenjima (i napustite sastanak) ukoliko to zatraže od vas

Poželjno: sakupljajte i čuvajte lične podatke saradnika ili potencijalnih saradnika kada je to neophodno i pobrinite se da te podatke čuvate, kao i da istim rukujete, u skladu sa lokalnim zakonima o privatnosti i zaštiti ličnih podataka

Poželjno: kada god preporučujete Oriflame proizvode:

Poželjno: kada se predstavljate potencijalnim konsultantima:

Budite slobodni da uvijek podsjetite svoje kontakte na činjenicu da je Oriflame ugledna kompanija za direktnu Prodaju, koja se fokusira na razvoj inovativnih proizvoda, na održiv način. Oriflame nudi kvalitetne proizvode i mogućnost izgradnje biznisa. Poslovna prilika pruža nezavisan, dinamičan i fleksibilan način poboljšanja finansijske pozicije, uz istovremeno jačanje ličnih sposobnosti i znanja.

KADA KONTAKTIRATE SARADNIKA/ POTENCIJALNOG ORIFLAME KONSULTANTA, VAŽNO JE PRIDRŽAVATI SE SLJEDEĆEG:

Nepoželjno: nemojte forsirati saradnika na kupovinu proizvoda ili učlanjenje – u redu je ukoliko oni to ne žele; i dalje postoji mogućnost da vam se nekada obrate, ukoliko kao profesionalac ostavite dobar utisak, i ukoliko ih tretirate s poštovanjem

Nepoželjno: nemojte previše naglašavati svojstva proizvoda – iznesite svoje iskustvo sa proizvodom na pošten i iskren način korištenjem relevantnog proizvoda; uvijek se pozivajte na brošure o proizvodima ili ostale informacije koje obezbijedi Oriflame

Nepoželjno: nemojte prenaglašavati činjenice o:

Nepoželjno: ne smijete lagati, obmanjivati, biti agresivni, napadni ili komunicirati bez poštovanja

Nepoželjno: nemojte oklijevati da saopštite vašoj kontakt osobi ukoliko nemate odgovor na njeno određeno pitanje, ili ukoliko niste sigurni u odgovor na isto, i u tom slučaju kontaktirajte Oriflame podršku prodaji za razjašnjenje pitanja; tek onda ponovo pristupite kontakt osobi sa tačnim odgovorom

Nepoželjno: ne smijete na neadekvatan način ili bez potrebnog ovlaštenja koristiti lične podatke klijenata, drugih Oriflame Konsultanata i/ili potencijalnih Oriflame članova

Nepoželjno: nemojte praviti poređenja sa drugim kompanijama koja nisu bazirana na činjenicama i koja se ne mogu potvrditi

Nepoželjno: nemojte na nepravedan način govoriti o ugledu druge kompanije, ili sistemski tražiti i privlačiti saradnike drugih kompanija